Diacel

diabetes
celiakie

Přihláška do DIACELU PÍSEK

Informace

Chci zasílat novinky e-mailem.

Dobré zprávy

Co nás potěšilo

Zajímavé odkazy

Jihočeské sdružení celiaků

Kritéria při stanovení stupně závislosti (PDF)

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí MPSV 2010 (PDF)

Diabetická hymna

Průvodce životem s cukrovkou

Lázeňská léčebna Mánes (leták)

Sociální pomoc Písecka

Benkor

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU (PDF)

Ocenění studentů ČVUT za vynález glukometru

detskydiabetes.cz

S inzulínem jednoduše

Stručné shrnutí úhrad od 1.12.2019
Kalkulačka ročního limitu senzorů, vysílačů, přijímačů

Absolventské práce

Poslat vzkaz


Návštěvnost
Patroni sdružení

Pavel Šporcl
Pavel Šporcl.

Hanka Křížková
Hanka Křížková.

Vzácná návštěva

Vzácná návštěva
Ministryně školství Kateřina Valachová a Jaromír Jágr za námi přijeli na Štědronín.

Naši partneři

Poděkování

pan senátor Krejča

Southwestern company

poděkování houslistovi Pavlovi Šporclovi

poděkování Nadaci Agrofert


Ke stažení

Zde najdete materiál ke stažení. (přihlášky,pozvánky...)

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023
Výroční zprávy (archiv)

Stanovy

STANOVY
Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s


I. Název spolku:

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. (dále jen „spolek“) (dále jen sdružení)

II. Sídlo:

Písek, Velké náměstí 28, Písek 397 01

III. Působnost

území České republiky

IV. Účelem spolku

je pomáhat zdravotně postiženým dětem, mladistvým a jejich rodinám plně se zapojit do společnosti a jejich sociální integraci

V. Činnost spolku

1. Přednášková činnost pro diabetiky a nemocné celiakií, jejich rodinné příslušníky, i širší veřejnost, včetně besed na školách v rámci rodinné výchovy
2. Pořádání a podpora účasti na rekondičních ozdravně- edukačních pobytů – táborů, rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivit.
3. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí,,z.s. se Svazem diabetiků ČR a dalšími institucemi.
4. Spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků vhodných pro diabetiky a nemocné celiakií.
5. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, která o zdravotně postižené děti pečují.
6. Snaha o získání finančních prostředků formou dotací od státních orgánů a úřadů všech stupňů, darů od sponzorů, veřejných sbírek a dalšími způsoby podle platných právních předpisů.
7. pořádání kulturních akcí, zájezdů, zapojení do akcí veřejnost – šířit povědomí o onemocnění diabetes mellitus a celiakie.

Čl. VI. Zásady hospodaření

Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace a sponzorské dary. Roční výši členských příspěvků stanovuje rada sdružení. Při svém hospodaření je povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

VI. Orgány spolku

- výbor spolku
- členská schůze
- předseda spolku

1. Výbor spolku je vrcholným orgánem, je pětičlenný, schází se dle potřeby, zpravidla jednou v roce. Svolává členskou schůzi, rozhoduje o výši členských příspěvků, podílí se na činnosti a plánování, schvaluje výroční zprávu. Rozhoduje o zániku spolku.
2. členská schůze - všichni členové spolku se schází dle potřeby, minimálně 1x za dva roky a volí na 2 roky výbor spolku a volí předsedu spolku
3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost. Jedná a podepisuje jménem spolku. Svolává a řídí jednání výboru spolku.

VII. Členství ve spolku:

1) Členy spolku jsou fyzické osoby – rodič/zákonní zástupci/ dětí.
2) Členství vzniká dnem doručení přihlášky písemně nebo elektronicky. Členové se zapisují do seznamu členů, který je neveřejný.
3) Členové spolku volí orgány spolku a jsou voleni do těchto orgánů. Podílejí se podle svých schopností a možností naplnění úkolů spolku a platí členské příspěvky.
4) Členství zaniká dnem doručení žádosti o ukončení členství nebo měsíc po marném uplynutí lhůty, stanové pro zaplacení členského příspěvku.

VIII. Prostředky spolku´:

tvoří příspěvky, dotace a sponzorské dary. Roční výši členských příspěvků stanovuje výbor spolku. Při svém hospodaření je povinnost řídit se obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

IX. Zánik spolku:

V případě zániku spolku rozhodne výbor spolku o jeho likvidaci a po vyrovnání všech závazků o předání zbytku jmění ve prospěch diabetických dětí v ČR.

X. Závěrečná ustanovení:

1.) Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. je právním nástupce Občanského sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek, ustanoveného v roce 2006 dle zák.č.83/1990 Sb. registrovaného u Ministerstva vnitra, od 1 1. 2014 jako spolek ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 4430.
2.) Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi a nabývají platnosti dnem 28. listopadu 2015.
3.) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 3. 10. 2006 v Písku a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Aktualizace stanov byla schválena na valné hromadě konané dne 25. 10. 2008 v Písku.

Změna stanov byla schválena na valné hromadě konané dne 8. 12. 2012 v Písku