Diacel

diabetes
celiakie

Přihláška do DIACELU PÍSEK

Informace

Chci zasílat novinky e-mailem.

Zajímavé odkazy

Jihočeské sdružení celiaků

Kritéria při stanovení stupně závislosti (PDF)

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí MPSV 2010 (PDF)

Diabetická hymna

Průvodce životem s cukrovkou

Lázeňská léčebna Mánes (leták)

Sociální pomoc Písecka

Benkor

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB NA PÍSECKU (PDF)

Ocenění studentů ČVUT za vynález glukometru

detskydiabetes.cz

S inzulínem jednoduše

Stručné shrnutí úhrad od 1.12.2019
Kalkulačka ročního limitu senzorů, vysílačů, přijímačů

Absolventské práce

Poslat vzkaz


Návštěvnost
Stanovy

STANOVY
Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s


I. Název spolku:

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. (dále jen „spolek“) (dále jen sdružení)

II. Sídlo:

Písek, Velké náměstí 28, Písek 397 01

III. Působnost

území České republiky

IV. Účelem spolku

je pomáhat zdravotně postiženým dětem, mladistvým a jejich rodinám plně se zapojit do společnosti a jejich sociální integraci

V. Činnost spolku

1. Přednášková činnost pro diabetiky a nemocné celiakií, jejich rodinné příslušníky, i širší veřejnost, včetně besed na školách v rámci rodinné výchovy
2. Pořádání a podpora účasti na rekondičních ozdravně- edukačních pobytů – táborů, rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivit.
3. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí,,z.s. se Svazem diabetiků ČR a dalšími institucemi.
4. Spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci výrobků vhodných pro diabetiky a nemocné celiakií.
5. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, která o zdravotně postižené děti pečují.
6. Snaha o získání finančních prostředků formou dotací od státních orgánů a úřadů všech stupňů, darů od sponzorů, veřejných sbírek a dalšími způsoby podle platných právních předpisů.
7. pořádání kulturních akcí, zájezdů, zapojení do akcí veřejnost – šířit povědomí o onemocnění diabetes mellitus a celiakie.

Čl. VI. Zásady hospodaření

Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace a sponzorské dary. Roční výši členských příspěvků stanovuje rada sdružení. Při svém hospodaření je povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

VI. Orgány spolku

- výbor spolku
- členská schůze
- předseda spolku

1. Výbor spolku je vrcholným orgánem, je pětičlenný, schází se dle potřeby, zpravidla jednou v roce. Svolává členskou schůzi, rozhoduje o výši členských příspěvků, podílí se na činnosti a plánování, schvaluje výroční zprávu. Rozhoduje o zániku spolku.
2. členská schůze - všichni členové spolku se schází dle potřeby, minimálně 1x za dva roky a volí na 2 roky výbor spolku a volí předsedu spolku
3. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, řídí jeho činnost. Jedná a podepisuje jménem spolku. Svolává a řídí jednání výboru spolku.

VII. Členství ve spolku:

1) Členy spolku jsou fyzické osoby – rodič/zákonní zástupci/ dětí.
2) Členství vzniká dnem doručení přihlášky písemně nebo elektronicky. Členové se zapisují do seznamu členů, který je neveřejný.
3) Členové spolku volí orgány spolku a jsou voleni do těchto orgánů. Podílejí se podle svých schopností a možností naplnění úkolů spolku a platí členské příspěvky.
4) Členství zaniká dnem doručení žádosti o ukončení členství nebo měsíc po marném uplynutí lhůty, stanové pro zaplacení členského příspěvku.

VIII. Prostředky spolku´:

tvoří příspěvky, dotace a sponzorské dary. Roční výši členských příspěvků stanovuje výbor spolku. Při svém hospodaření je povinnost řídit se obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

IX. Zánik spolku:

V případě zániku spolku rozhodne výbor spolku o jeho likvidaci a po vyrovnání všech závazků o předání zbytku jmění ve prospěch diabetických dětí v ČR.

X. Závěrečná ustanovení:

1.) Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s. je právním nástupce Občanského sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek, ustanoveného v roce 2006 dle zák.č.83/1990 Sb. registrovaného u Ministerstva vnitra, od 1 1. 2014 jako spolek ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 4430.
2.) Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi a nabývají platnosti dnem 28. listopadu 2015.
3.) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě konané dne 3. 10. 2006 v Písku a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Aktualizace stanov byla schválena na valné hromadě konané dne 25. 10. 2008 v Písku.

Změna stanov byla schválena na valné hromadě konané dne 8. 12. 2012 v Písku